När jag gick på gymnasiet (kommer inte ihåg vilket år) så skulle jag skriva en argumenterande text. Vilket jag, så klart, inte kunde göra seriöst.

*Varning, följande text ska läsas med en ironisk bakstämma i huvudet*

Vissa människor förstår sig inte på riktig smärta, att vara deprimerad och ingen ser det. Att inte ha en anledning för att lämna sängen på morgonen, att ha ett stort öppet, blodigt sår fyllas med salt. Eller att SKRIVA EN ARGUMENTERANDE TEXT!

En argumenterande text är en text där man genom tre argument visar sin ståndpunkt i ett ämne. Och nu när jag är proffs på detta ska jag dela med mig om min åsikt om att skriva arumenterande texter:

Allt för länge har lärare använt texter som en bortförklaring för att slippa planera lektioner, varje gång en lärare är bakis eller har förhinder lägger de bara in en extra uppgift, denna gång var det att skriva en argumenterande text. Men varför skriva en text som blottar din åsikt inom ett visst ämne och sedan få betyg på det?

En argumenterande text ska innehålla tre argument för varför du tycker som du gör. Endast den delen att komma på tre argument är allt för jobbigt att hitta, inom vissa ämnen gäller det då att fantisera fram fakta som inte finns, att hitta på en onödig tredje synsätt på problemet eller att ta världens ynkligaste argument och förstora det till en löjligt stor idé. En text ska vara kreativt underhållande och ta dig ”utanför lådan”, men genom att bara diskutera dessa tre antagligen påhittade argument försvinner all impuls inlevelse och lämnar hörarna med ett tomt skal som alldeles för ofta gör allt i sin makt för att undvika att somna på bänken.

Allt mer antidepressivamedel skrivs ut till minderåriga och vad kan detta bero på? Jo, det beror antagligen på alla onödiga läxor och påfrestande skoluppifter som tvingas på dagens ungdomar. Dessa alldeles för jobbiga skoluppgifter kan lätt utlösa stress som leder till ångest som kan leda till depression. Att vara deprimerad gör dig bland annat nedstämd, du får koncentrationssvårigheter och det förekommer viktförändringar genom avsaknaden av aptit. Du får helt enkelt en nedvärderad sjävbild där du till och med kan få sexuella störningar och självmordstankar (som antagligen beror på de sexuella störningarna om du frågar mig).

Vilket ämne du väljer att skriva om (förutsatt att du får välja själv) kräver också mycket eftertanke eftersom lärare är även de bara människor (trot eller ej) och de som alla andra, kan påverkas negativt av vissa ord och ämnen. Det krävs ett bra ämne för att skapa en bra diskussion, men det krävs ett ännu bättre ämne för att inte betyget ska kunna sänkas.

Hoppas ni kunnat leva er in i situationen och att texten hjälper dig i nästa tvångsuppgift,
hoppas även att ingen av mina lärare läser detta och tar det seriöst!

MVH Lizette Edfeldt

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

When I was in high school (don’t remember which year), I got an assignment to write an argumentative text. Which I, of course, could not do serious.

* Warning, the following should be read with irony *

Some people do not understand what real pain is, how it’s like to be depressed and no one sees it. Not having a reason to leave the bed in the morning, how it’s like to have a wide open, bloody wounds filled with salt. Or the pain or writing an argumentative text!

An argumentative text is a text which you, by three arguments showi your position in a subject. And now that I’m a pro at this, I’ll share my opinion about writing arumenterande texts:

For too long teachers has used texts as an excuse to avoid having to plan lessons, each time a teacher has a hangover or indisposed, they add just an extra task, this time it was to write an argumentative text. But why write a text that exposes your opinion on a given topic and then receive a grade on it?

An argumentative text should contain three arguments for why you feel as you do. Only that the part of getting the three arguments are too hard to find, in certain substances you then need to imagining facts that are not there, to find an unnecessary third approach to the problem, or to take the world’s most pitiful arguments and enlarge it to a ridiculous big idea. A text should be creatively entertain and take you “outside the box”, but by just discussing these three probably fictitious arguments will lose all momentum empathy and leave your audience as an empty shell that too often just does everything in their power to avoid falling asleep on the bench.

Increasingly antidepressants is prescribed to minors, and what could this be due to? Well, it is probably due to all the unnecessary homework and trying schoolwork forced on today’s youth. These too tough school assignments can easily trigger stress leading to anxiety which can lead to depression. Being depressed leaves you, among other things, miserable, you get concentration difficulties and there are changes in weight through lack of appetite. You simply get a devalued self-image where you can even get sexual disorders and suicidal thoughts (which probably depends on the sexual interference if you ask me).

What topic you choose to write about (assuming you get to choose yourself) also requires much thought because teachers are also people (believe it or not), and they, like all others, may be adversely affected by certain words and topics. It requires a good topic to create a good discussion, but it takes an even better subject for your grade to not be lowered.

Hope you have lived into the situation and that the text will help you in the next forced task,
I also hope that none of my teachers read this and take it seriously!

MVH Lizette Edfeldt

anigif_enhanced-buzz-16162-1376939204-46